Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki".

29 października 2010 r. został ponownie złożony za pośrednictwem Damiana Kuc w ramach "Małych projektów" realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie operacji pn. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Ziemi Bieckiej poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła". W dniu 9 grudnia 2010 r. ww. wniosek został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i zostanie przekazany do Samorządu Województwa Małopolskiego celem dalszej oceny. Budżet projektu to bagatela 23 449,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 16 414,30 zł. Po przeszło rocznych perturbacjach związanych z oceną projektu, zmianie tytułu na "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Ziemi Bieckiej poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz zakup eksponatów i strojów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej" oraz zmianie budżetu projektu do kwoty 13 708,19 zł, w tym dofinansowanie 9 595,73 zł. w dniu 31 stycznia 2012 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamierzenia.

Głównym celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom dawnej Ziemi Bieckiej kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła dzięki udostępnieniu przez Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej średniowiecznej mennnicy. Dzięki temu będzie możliwe uczestnictwo mieszkańców Biecza i okolic w imprezach kulturalnych o tematyce średniowiecznej oraz żywych lekcjach historii organizowanych przez Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej, jak również sprawdzenie się w zawodzie mincerza i kowala.

Zadania te mają ocalić materialną i intelektualną spuściznę wielu pokoleń.

W dniu 26 czerwca 2012 r. podpisaliśmy aneks do umowy głównej dotyczący zmian w kosztach projektu (przesunięciu kosztów pomiędzy kategoriami) oraz wydłużeniu terminu realizacji. Nowy termin to 30 czerwiec 2012 r. Zaraz po podpisaniu aneksu jeszcze w tym samym dniu złożyliśmy wniosek o płatność i czekamy refundacji kosztów.

 

Termin realizacji projektu: czerwiec 2012 r.

Operację pn. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Ziemi Bieckiej poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz zakup eksponatów dla Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej" współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów wiejskich

29 października 2010 r. został ponownie złożony za pośrednictwem Damiana Kuc w ramach "Małych projektów" realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Beskid Gorlicki" wniosek o dofinansowanie operacji pn. "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Ziemi Bieckiej poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła". W dniu 9 grudnia 2010 r. ww. wniosek został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i zostanie przekazany do Samorządu Województwa Małopolskiego celem dalszej oceny. Budżet projektu to bagatela 23 449,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 16 414,30 zł.

Odwiedziło nas

Liczniki internetowe  osób